Menu

Algemene reis en boekings voorwaarden MindfulMontafon.com

Artikel 1 Totstandkoming reisovereenkomst

De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van MindfulMontafon.com en daarnaast het overmaken van het inschrijfgeld en de bevestiging door MindfulMontafon.com aan de reiziger dat er een plek is gereserveerd. Nadat de boeking definitief is kan de boeking slechts geannuleerd worden volgens de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 5 van deze reisvoorwaarden. De reiziger is verplicht alle voor de uitvoering van de reis relevante persoonlijke gegevens bij boeking kenbaar te maken aan MindfulMontafon.com. Daartoe behoren, het nummer van zijn/haar (mobiele) telefoon en e-mailadres.

Artikel 2 Betaling

Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst verplicht de reiziger zich tot het betalen van de reissom. Betaling geschiedt door het overmaken van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van MindfulMontafon.com (zoals vermeld in de boekingsbevestiging). De aanbetaling moet binnen 14 dagen na datum van de boekingsbevestiging op de rekening van MindfulMontafon.com bijgeschreven zijn. In de boekingsbevestiging staat de datum vermeld waarop het restant van het verschuldigde bedrag op de rekening van MindfulMontafon.com bijgeschreven moet zijn. Als de reiziger binnen 4 weken voor vertrek boekt, moet het volledige verschuldigde bedrag per omgaande worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Nadat hij hier door MindfulMontafon.com schriftelijk (per e-mail) op is gewezen heeft hij alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. In dat geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend

Artikel 3 Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten

De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van een geldig reisdocument. Ook is de reiziger verplicht een geldige reis- en ongevallenverzekering af te sluiten en gedurende de reis bewijzen daarvan bij zich te dragen. MindfulMontafon.com is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 4 Wijziging door de reiziger

De reiziger kan verzoeken de reisovereenkomst tot 28 dagen voor vertrek te wijzigen. Indien het verzoek tot wijziging niet het karakter van een annulering heeft zal MindfulMontafon.com, zonder hiertoe verplicht te zijn, proberen deze wijziging tot stand te brengen. Indien er door deze wijziging een nieuwe boekingsbevestiging verstuurd moet worden, heeft dit automatisch tot gevolg dat er € 10,- wijzigingskosten in rekening zullen worden gebracht, plus uiteraard de eventuele meerkosten van de reis (van laagseizoen naar hoogseizoen bv). Binnen 28 dagen voor vertrek zal wijzigen in het algemeen niet mogelijk zijn.

Artikel 5 Annulering door de reiziger

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn er annuleringskosten verschuldigd. De hoogte hiervan staat vermeld op MindfulMontafon.com onder praktische zaken en tevens in de boekingsbevestiging. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient per e-mail te geschieden. De datum waarop de e-mail door MindfulMontafon.com wordt ontvangen geldt als annuleringsdatum.

Artikel 6 Wijzigingen en opzegging van de reisovereenkomst door MindfulMontafon.com

In geval van overmacht, waaronder o.a. verstaan wordt terreur- en bomaanslagen, oorlog, politieke onrust, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, ziekte van de organisator of het niet nakomen van afspraken door luchtvaartmaatschappijen, heeft MindfulMontafon.com binnen 30 dagen voor vertrek en tijdens de reis het recht de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen zoals genoemd in dit artikel. Deze omstandigheden zullen de reiziger onverwijld meegedeeld worden. De reiziger heeft op hierboven genoemde gronden geen vorderingen tot schadevergoeding jegens MindfulMontafon.com, m.u.v. het niet nakomen van afspraken in verband met ziekte van Annika Derksen-Rademaker. Dan zal het verschuldigde bedrag volledig worden vergoed, met uitzondering van de kosten van de heen/terugreis die door uzelf georganiseerd is.

Artikel 7 Eigen risico en verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht om met een redelijke basis conditie zoals aangegeven deel te nemen en het juiste schoeisel etc. mee te brengen op advies van MindfulMontafon.com. De reiziger is aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het niet nakomen van deze verplichting. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ziektekostenverzekeringen.